Historia i Statut

Historia

Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej powstało na Zjeździe Założycielskim 16 marca 2012 roku z inicjatywy ówczesnej dr hab. Agnieszki Ogonowskiej (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) oraz dr. Grzegorza Ptaszka (AGH w Krakowie). Zjazd Założycielski odbył się w gmachu głównym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN przy ul. Podchorążych 2. W zjeździe uczestniczyło 18 badaczy i praktyków edukacji medialnej z różnych ośrodków (Kraków, Warszawa, Lublin). W wyniku głosowania do władz Zarządu zostali wybrani: prezes – dr hab. Agnieszka Ogonowska, prof. UP; wiceprezes – dr Grzegorz Ptaszek; członek zarządu – dr hab. Bogusław Skowronek, prof. UP; skarbnik – dr Anna Ślósarz; sekretarz – dr Marzena Błasiak-Tytuła.

Podczas Zjazdu Założycielskiego wybrano również 3-osobową komisję rewizyjną w składzie: dr inż. Tomasz Wojdyński (WSZIB w Krakowie), dr Tomasz Bielak (ATH w Bielsku- Białej), mgr Natalia Wrzeszcz (UP w Krakowie). 

Na pierwszym zjeździe wyznaczono cele statutowe Towarzystwa oraz zarejestrowano pierwszych jego członków. Po zakończeniu zjazdu rozpoczęto procedurę rejestracyjną Towarzystwa w KRS zgodnie z obowiązującymi przepisami. Procedura rejestracyjna zakończyła się 18 października 2012 roku wraz z wpisaniem Towarzystwa do rejestru stowarzyszeń po nr KRS 0000436781.

W 2013 roku nastąpiła – zgodnie z zapisami statutu – zmiana w składzie Zarządu I Kadencji Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Z funkcji sekretarza Towarzystwa zrezygnowała dr Marzena Błasiak-Tytuła, którą w wyniku jednomyślnego głosowania objął mgr Grzegorz Wójcik. Pięcioosobowy skład Zarządu tworzyli od 2013 roku: prezes – dr hab. Agnieszka Ogonowska, prof. UP; wiceprezes – dr Grzegorz Ptaszek; sekretarz – mgr Grzegorz Wójcik; skarbnik – dr Anna Ślósarz; członek Zarządu – dr hab. Bogusław Skowronek, prof. UP.  Pod koniec kadencji I Zarządu PTEM w dniu 27.09. 2016 roku rezygnację z funkcji sekretarz PTEM i członka Towarzystwa złożył mgr Grzegorz Wójcik.

18 października 2016 roku przy okazji II Kongresu Edukacji Medialnej odbył się w Lublinie II Walny Zjazd Wyborczy, podczas którego przyjęto sprawozdanie z działalności Zarządu I kadencji oraz dokonano wyboru władz na II kadencję (2016-2020). W wyniku głosowania wybrano na prezesa Zarządu PTEM dr. Grzegorza Ptaszka (AGH w Krakowie) oraz pozostałych członków Zarządu: wiceprezesa – dr. Grzegorz D. Stunża (Uniwersytet Gdański), skarbnika – dr Joanna Bierówka (Akademia Frycza Modrzewskiego w Krakowie), członka Zarządu – dr hab. Danuta Kępa-Figura (UMCS w Lublinie), sekretarza – dr Magdalena Pataj (UMCS w Lublinie).

Podczas II Zjazdu Walnego wybrano również 3-osobową komisję rewizyjną w składzie: dr hab. Magdalena Trysińska (UW), dr Aleksandra Bagieńska-Masiota (UAM w Poznaniu) oraz dr Monika Frania (UŚ w Katowicach).

Celem Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej jest popularyzowanie wiedzy o mediach i edukacji medialnej poprzez:

  • integrację środowiska badaczy i praktyków edukacji medialnej;
  • współpracę z podobnymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi, z instytucjami systemu edukacji oraz kultury, a także mediami;
  • działalność wydawniczą;
  • organizowanie spotkań naukowych, seminariów, kongresów, warsztatów.

Dokumenty:

  • Statut Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej
  • Sprawozdanie Zarządu I kadencji z działalności PTEM za okres 2012-2016 [wersja ostateczna]