Zarząd PTEM

Zarząd Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej

(kadencja 2016-2020)
Grzegorz Stunża
PREZES

dr Grzegorz D. Stunża (Uniwersytet Gdański)

Adiunkt w Pracowni Edukacji Medialnej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Członek Komitetu Głównego Olimpiady Cyfrowej. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2013, 2017). W Uniwersytecie Gdańskim realizuje projekt „Digital Education Lab UG. Rozwój cyfrowych kompetencji przyszłości”. Pracował m.in. przy projektach badawczych z cyklu „Dzieci sieci”, koordynował projekt badawczy polskich blogów kulturalnych. Współpracuje z Fundacją Nowoczesna Polska.

Jacek Pyżalski
WICEPREZES

prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Pedagog specjalny, profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uczestnik i koordynator około 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, głównie dotyczących zachowań ryzykownych młodzieży (w tym zachowań online, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy), zaangażowania online młodych ludzi (w tym koordynacja polskiej części badań EU Kids Online) oraz kondycji psychicznej nauczycieli i ich kompetencji wychowawczych. Reprezentował Polskę w konsorcjum międzynarodowym badaczy cyberprzemocy (COST IS801), COST IS1210, dotyczącego wpływu wyglądu i wizerunku online na funkcjonowanie i zdrowie młodzieży, COST CA16297 European Network for Problematic Usage of the Internet, zajmujących się problematycznym wykorzystaniem internetu oraz COST CA18115 – Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level, podejmującym problematykę przemocy szkolnej w kontekście zjawisk migracyjnych. Autor pierwszych na rynku polskim publikacji dotyczących agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011) oraz „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży” (Impuls, 2012). Pomysłodawca i redaktor podręcznika Edukacja w czasach pandemii COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele.

Magdalena Maziarz
SKARBNIK

dr Magdalena Maziarz (Uniwersytet Wrocławski)

Adiunkt w Zakładzie Translatoryki i Glottodydaktyki Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwentka studiów kwalifikacyjnych z zakresu zarządzania w oświacie, nauczyciel języka niemieckiego oraz edukacji medialnej w szkole średniej, wicedyrektor (2014 – 2018). Członek Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej od 2014. Członek Stowarzyszenia Germanistów Polskich. Ekspert w Kometa Sieć Edukacji Cyfrowej. Egzaminator Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (język niemiecki). Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Autorka monografii „Zaangażowani w rzeczywistość. Szkolna edukacja medialna w Niemczech i Polsce”. Zainteresowania badawcze to m.in. edukacja medialna (dzieci, młodzieży, dorosłych), edukacja medialna w systemach oświatowych. Systemy oświatowe, dydaktyka, innowacje w edukacji, kształcenie nauczycieli. Kompetencje kluczowe  w uczeniu się języków obcych, kompetencja tekstowa, rozumienie treści.Pełnomocnik dziekana Wydziału Filologicznego UWr ds. koordynacja zdalnego nauczania.

SEKRETARZ

dr hab. Magdalena Ślawska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

DKF
CZŁONEK ZARZĄDU

dr hab. Danuta Kępa-Figura, prof. UMCS (UMCS w Lublinie)

Współzałożycielka PTEM. Członek Prezydium Mediolingwistycznej Komisji przy Międzynarodowym Towarzystwie Slawistycznym, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Autorka i redaktor naukowa kilkudziesięciu pozycji naukowych. Oddziaływanie na polu edukacji medialnej łączy z zainteresowaniami badawczymi.  W pracach, poświęconych językowym i multimodalnym przekazom zapośredniczonym medialnie, wykorzystuje metodologiczne rozwiązania lingwistyczne (przede wszystkim lingwistyki kulturowej, pragmatyki językowej i genologii lingwistycznej) oraz ustaleniami o charakterze medioznawczymDo interesujących ją zagadnień należą: intencjonalność przekazów medialnych (ich sprawczość, perswazyjność, fatyczność), i zjawiska językowe podporządkowane tej intencjonalności (m.in. gry językowe); gatunkowe ukształtowanie przekazu medialnego; problematyka medialnego obrazu świata i narracji w mediach.